اصل بازی اینجاست!

شما باید با شرکت در بازیهای دیگر و برنده شدن در آنها، نقشه های گنج را پیدا کنید.

در صورتی که نقشه گنج برنده شوید تعداد نقشه های کشف شده توسط شما در زیر نمایش داده می شود.اگر تعداد این نقشه ها به 20 عدد رسید گزینه " تایید و دریافت جایزه اصلی " را کلیک کنید تا جایزه نهایی به حساب شما واریز شود.